YOGA PHOTOS


See some popular Yoga Asanas (Click on the images to enlarge them).

Standing Poses

Utkatasana

Uttanasana (Standing Forward Bend)

Adho Mukha Svanasana

Vrksasana

Ardha Chandrasana

Surya Namaskar

Seated Poses

Sukhasana

Agnistambhasana

Lotus Pose

Virasana

Balasana (Child Pose)

Paripurna Navasana

Back Bends

Dhanurasana

Matsyasana

Bhujangasana (Cobra Pose)

Setu Bandhasana

Ustrasana

Salabhasana

Inverted and Balance Poses

Sarvangasana

Halasana

Bakasana

Sirshasana

Virabhadrasana III

Natarajasana

Other Yoga Poses

Hanumanasana

Krounchasana

Janu Sirsasana

Gomukhasana

Eka Pada Rajakapotasana

Prasarita Padottanasana

Virabhadrasana II

Virabhadrasana

Trikonasana

Tadasana

Viparita Dandasana

Upavistha Konasana